Majątek

 AKTYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2020 31.12.2019
w złotych w złotych
A. Aktywa trwałe 88 129 057,70 79 120 585,88
I. Wartości niematerialne i prawne 37 226,84 68 507,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe 86 196 041,73 78 314 364,50
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 895 789,13 737 713,94
B. Aktywa obrotowe 4 867 564,99 9 335 712,71
I. Zapasy 189 749,31 175 191,48
II. Należności krótkoterminowe 2 755 217,19 2 769 919,31
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 651 837,24 6 300 897,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 270 761,25 89 704,50
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 92 996 622,69 88 456 298,59
PASYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2020 31.12.2019
w złotych w złotych
A. Kapitał  własny 73 958 979,20 73 322 409,74
I. Kapitał podstawowy 75 665 600,00 75 665 600,00
II. Kapitał  zapasowy, w tym: 5 082 382,57 5 082 382,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów  5 082 382,57 5 082 382,57
III. Kapitał z aktualizacji wyceny , w tym: 0 0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
IV. :Pozostałe kapitały  rezerwowe , w tym 0 0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0
- na udziały własne 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -7 425 572,83 -7 196 935,92
VI. Zysk (strata) netto  636 569,46 -228 636,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 037 643,49 15 133 888,85
I. Rezerwy na zobowiązania  1 709 160,28 3 281 423,95
II. Zobowiązania długoterminowe 3 487 613,90 2 922 707,58
III. Zobowiązania krótkoterminowe  4 494 471,08 3 779 431,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 346 398,23 5 150 325,44
Pasywa razem 92 996 622,69 88 456 298,39

 

Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Michał Wiśniak
(2018-11-09 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Jeziorek
(2021-07-26 11:08:31)