Kompetencje

Kompetencje organów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii określają przepisy ustawy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Aktu założycielskiego Spółki. Zgodnie z treścią §16 i następnych:

§16

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

§17

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocnika.        

2. Pełnomocnictwo powinno pod rygorem nieważności być udzielone na piśmie.

§18

1. Uchwały Wspólników wymagają sprawy wymienione w przepisach prawa oraz niniejszej Umowy.    

2.          W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
 5. zwrot dopłat,
 6. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
 7. objęcie, nabycie, zbycie udziałów w innych spółkach,
 8. przystąpienie bądź wystąpienie z organizacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji,     
 9. podejmowanie innych uchwał na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

§19

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być podjęte, jeżeli:

- wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na uchwałę, która ma być podjęta, albo

- wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

§20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,

- podziału zysku lub pokrycia strat,

- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.     

2. W sprawach określonych w punkcie poprzedzającym głosowanie pisemne jest wyłączone.     

§21

1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że niniejsza Umowa lub przepisy prawa wymagają surowszej większości.

2.  Przy podejmowaniu uchwał na każdy udział przypada jeden głos.

§22

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§23

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2.  Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 udziałów w kapitale zakładowym oraz Miasta i Gminy Góra Kalwaria niezależnie od ilości posiadanych udziałów. W takim przypadku Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie żądania.

4. Zgromadzenia Wspólników obywają się w Górze Kalwarii.

§24

1. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego oraz 2 do 4 Członków.

2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje Zgromadzenie Wspólników na trzyletnie kadencje, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.        

§25

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.       

§26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie.      

§27

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

§28

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnie kadencje.

3.  Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany.

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

6. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.          

§29

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszą Umowę lub przepisy prawa do kompetencji innych władz Spółki.

§30

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

 • Prezes Zarządu - jednoosobowo,
 • dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
 • Członek Zarządu i Prokurent działających łącznie.

§31

1.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2.  W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorek Katarzyna
(2019-10-03 09:57:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2022-08-19 09:07:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki