Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu www.zgk.gorakalwaria.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zgkgk.bip.eur.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zgkgk.bip.eur.pl.

Strona internetowa jest zgodna w 95,45 % z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie zaktualizowano dnia 8 stycznia 2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.zgk.gorakalwaria.pl spełnia wymagania w ustawy w 95,45 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jagoda Strzelczyk, adres poczty j.strzelczyk@zgkgk.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Św. Antoniego 1 w Górze Kalwarii. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się parking dla klientów.

Do wejścia prowadzą schody. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze.

W budynku nie zainstalowano windy.

Istnieje możliwość wstępu do biura obsługi klienta z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Wytworzył:
(2020-09-30)
Udostępnił:
Jeziorek Katarzyna
(2021-01-08 08:56:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2023-02-28 08:57:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki