Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej 

Sposoby dostępu do informacji publicznej 

Dostęp do informacji publicznej jest zapewniony poprzez:

  1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
  3. udostępnianie w centralnym repozytorium

lub:

  1. na wniosek - poprzez udzielanie pisemnych i ustnych informacji publicznych. 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku:
Do otrzymania informacji publicznej, nieopublikowanej w sposób opisany powyżej (pkt 1-3), niezbędny jest wniosek (pisemny lub ustny).

Pisemny wniosek należy wypełnić na formularzu (wniosek w formacie Word, wniosek w formacie PDF) i skierować na adres Spółki (ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria lub mailowo zgk@post.pl).

W sprawach, w których informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie, ustny wniosek proszę kierować osobiście lub telefonicznie (22) 72 73 546.


Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli podmiot obowiązany będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,
t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176).

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Organizacji.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej, 
Wnioskodawca może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji z wnioskiem do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podstawa prawna:
Ustawa 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176).

 

Zapytania o dostęp do informacji publicznej w latach 2016-2021

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorek Katarzyna
(2019-10-28 11:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2022-12-30 07:52:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki