Majątek

 AKTYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2020 31.12.2021
w złotych w złotych
A. Aktywa trwałe 88 129 057,70 91 281 295,19
I. Wartości niematerialne i prawne 37 226,84 15 586,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe 86 196 041,73 89 484 507,05
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 895 789,13 1 781 201,58
B. Aktywa obrotowe 4 867 564,99 8 895 996,72
I. Zapasy 189 749,31 228 704,59
II. Należności krótkoterminowe 2 755 217,19 3 127 454,16
III. Inwestycje krótkoterminowe 1 651 837,24 5 460 101,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 270 761,25 77 736,28
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 92 996 622,69 100 177 291,91
PASYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2020 31.12.2021
w złotych w złotych
A. Kapitał  własny 73 958 979,20 73 858 069,95
I. Kapitał podstawowy 75 665 600,00 75 665 600,00
II. Kapitał  zapasowy, w tym: 5 082 382,57 5 082 382,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów  5 082 382,57 5 082 382,57
III. Kapitał z aktualizacji wyceny , w tym: 0 0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
IV. :Pozostałe kapitały  rezerwowe , w tym 0 0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0
- na udziały własne 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -7 425 572,83 -6 789 003,37
VI. Zysk (strata) netto  636 569,46 -100 909,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 037 643,49 26 319 221,96
I. Rezerwy na zobowiązania  1 709 160,28 2 157 649,40
II. Zobowiązania długoterminowe 3 487 613,90 3 140 211,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe  4 494 471,08 7 823 284,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 346 398,23 13 198 076,71
Pasywa razem 92 996 622,69 100 177 291,91

 

Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Wiśniak Michał
(2018-11-09 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2022-12-29 15:21:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki