☰ Menu Prawe Menu ☰
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Środa 23.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Majątek

 AKTYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2019 31.12.2018
w złotych w złotych
A. Aktywa trwałe 79 120 585,88 78 915 777,05
I. Wartości niematerialne i prawne 68 507,44 102 301,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe 78 314 364,50 78 230 695,23
III. Należności długoterminowe 0 0
IV. Inwestycje długoterminowe 0 0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 737 713,94 582 779,96
B. Aktywa obrotowe 9 335 712,71 3 466 107,10
I. Zapasy 175 191,48 273 715,22
II. Należności krótkoterminowe 2 769 919,31 2 411 495,21
III. Inwestycje krótkoterminowe 6 300 897,42 697 160,04
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 704,50 83 736,63
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0
D. Udziały (akcje) własne 0 0
Aktywa razem 88 456 298,59 82 381 884,15
PASYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2019 31.12.2018
w złotych w złotych
A. Kapitał  własny 73 322 409,74 71 051 046,65
I. Kapitał podstawowy 75 665 600,00 73 165 600,00
II. Kapitał  zapasowy, w tym: 5 082 382,57 5 082 382,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów  5 082 382,57 5 082 382,57
III. Kapitał z aktualizacji wyceny , w tym: 0 0
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
IV. :Pozostałe kapitały  rezerwowe , w tym 0 0
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0
- na udziały własne 0 0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -7 196 935,92 -5 618 361,77
VI. Zysk (strata) netto  -228 636,91 -1 578 574,15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 133 888,85 11 330 837,50
I. Rezerwy na zobowiązania  3 281 423,95 3 490 786,52
II. Zobowiązania długoterminowe 2 922 707,78 3 967 374,32
III. Zobowiązania krótkoterminowe  3 779 431,68 2 830 387,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 150 325,44 1 042 288,76
Pasywa razem 88 456 298,59 82 381 884,15

 

Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Michał Wiśniak
(2018-11-09 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Jeziorek
(2020-08-31 09:44:04)
 
 
liczba odwiedzin: 27751

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X