☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wtorek 19.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Majątek

 

 AKTYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na Stan na
31.12.2018 31.12.2017
w złotych w złotych
A. Aktywa trwałe 78 915 777,05 79 850 209,94
I. Wartości niematerialne i prawne 102 301,86 136 568,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe 78 230 695,23 79 171 241,78
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 582 779,96 542 399,56
B. Aktywa obrotowe 3 466 107,10 3 441 687,81
I. Zapasy 273 715,22 276 191,28
II. Należności krótkoterminowe 2 411 495,21 3 038 062,98
III. Inwestycje krótkoterminowe 697 160,04 12 326,69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83 736,63 115 106,86
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
Aktywa razem 82 381 884,15 83 291 897,75
PASYWA
Lp Wyszczególnienie Stan na  Stan na 
31.12.2018 31.12.2017
w złotych w złotych
A. Kapitał  własny 71 051 046,65 72 629 620,80
I. Kapitał podstawowy 73 165 600,00 73 165 600,00
II. Kapitał  zapasowy, w tym: 5 082 382,57 5 082 382,57
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów  5 082 382,57 5 082 382,57
III. Kapitał z aktualizacji wyceny , w tym: 0,00 0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. :Pozostałe kapitały  rezerwowe , w tym 0,00 0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
- na udziały własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (5 618 361,77) (5 657 319,28)
VI. Zysk (strata) netto  (1 578 574,15) 38 957,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 330 837,50 10 662 276,95
I. Rezerwy na zobowiązania  3 490 786,52 2 612 960,73
II. Zobowiązania długoterminowe 3 967 374,32 4 823 262,78
III. Zobowiązania krótkoterminowe  2 830 387,90 2 460 565,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 042 288,76 765 488,00
Pasywa razem 82 381 884,15 83 291 897,75

 

Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Michał Wiśniak
(2018-11-09 14:09:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Jeziorek
(2019-10-28 09:43:07)
 
 
ilość odwiedzin: 4087

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X