Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii określa §6 ust. 1 Aktu założycielskiego. Zgodnie z tego treścią:

1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

2) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

3) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

4) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

5) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

6) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

7) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),

8) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),

9) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

10) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),

11) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),  

12) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 

13) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD.42.11.Z),

14) Roboty związane budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),  

15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),

16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

17) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

18) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

19) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),

20) Wykonywanie instalacji elektrycznej (PKD.43.21.Z)

21) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),   

22) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

23) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

24) Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD.43.33.Z),

25) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

26) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

27) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),

28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z),          

29) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),    

30) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

31) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),

32) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

33) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

34) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

35) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

36) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),      

37) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

38) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( PKD 71.12.Z),       

39) Badania i analizy związane z jakością żywności( PKD 71.20.A), 

40) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

41) Wynajem dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),

42) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

43) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),     

44) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

45) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z) 

46) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

47) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),         

48) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).

 

Wytworzył:
(2018-09-01)
Udostępnił:
Wiśniak Michał
(2018-11-09 13:20:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2019-10-03 09:28:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki