RODO

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:
 2. Administratorem przetwarzanych w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: (22) 72 73 546 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: zgk@post.pl
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 1. Dane osobowe będą realizowane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorek Katarzyna
(2021-07-20 10:59:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorek Katarzyna
(2021-07-20 10:59:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki